Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 03 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,
ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 1. Ołowianka-część południowa w mieście Gdańsku

(uchwała Nr L/1481/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.)

obejmujący obszar o powierzchni około 1,65 ha i graniczący: od północy z terenami Filharmonii Bałtyckiej, od wschodu z Kanałem na Stępce, od zachodu i od południa z  rzeką Motławą.

 2. Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej w mieście Gdańsku

(uchwała Nr XLV/1327/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.11.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.)

obejmujący obszar o powierzchni około 5,2 ha, którego granica przebiega: od zachodu wzdłuż ulicy Pomorskiej, od północy wzdłuż ulicy Kaplicznej, od wschodu wzdłuż ulicy Nadmorskiej, od południa wzdłuż Parku Reagana.

 3. Barniewice północno-zachodnie II w mieście Gdańsku

(uchwała Nr VIII/111/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.)

obejmujący obszar o powierzchni około 18,70 ha, położony w Barniewicach w rejonie ulic Nowy Świat i Wenus.

 4. Suchanino – rejon zbiornia wodnego Cyganka w mieście Gdańsku

(uchwała Nr VIII/110/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni około 1,56 ha, graniczący od północy z terenami zabudowy mieszkaniowej, od wschodu z ulicą Powstańców Warszawskich, od południa z ulicą Beethowena i od zachodu z terenem Szkoły Podstawowej nr 43 oraz terenami zabudowy mieszkaniowej.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów:  (58)  308 44 51, (58)  308 44 44.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl oraz na bip.gdansk.pl.

 Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Ołowianka-część południowa

18.08.2020 r.

1700

Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej

18.08.2020 r.

1800

Barniewice północno-zachodnie II

25.08.2020 r.

1700

Suchanino – rejon zbiornika wodnego Cyganka

25.08.2020 r.

1800

 w Budynku NSZZ Solidarność, ul. Wały Piastowskie 24 sala AKWEN

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2020 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail brg@brg.gda.pl  lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego


Informacje
Wersja publikacji: 3
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 27 lipca 2020, 11:48
Dokonane modyfikacje: aktualizacja treści
Informacje
Wersja publikacji: 2
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 24 lipca 2020, 07:57
Dokonane modyfikacje: aktualizacja treści
Informacje
Wersja publikacji: 1
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 24 lipca 2020, 07:57
Dokonane modyfikacje: zmiana stanu - publikacja

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OBWIESZCZENIA

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2020 r.

W związku z art. 85 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 informuję, że uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Oliwa Górna-Kuźnia Woda w mieście Gdańsku
  2. Osowa rejon ulicy Jednorożca i Delfina w mieście Gdańsku

należy składać do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

1. papierowej, na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
lub
2. elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Terminy składania uwag pozostają bez zmian.


OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 06 lipca 2020 r. do 03 sierpnia 2020 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

  1. Oliwa Górna-Kuźnia Wodna w mieście Gdańsku

(uchwała Nr XI/179/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.) obejmujący obszar o powierzchni około 0,16 ha, którego granica przebiega: od północnego-zachodu wzdłuż granicy z posesją przy ul. Bytowskiej 1 B, od południowego-zachodu wzdłuż zbiornika retencyjnego nr 11 na Potoku Oliwskim, od wschodu wzdłuż ulicy Bytowskiej,

  1. Osowa rejon ulicy Jednorożca i Delfina w mieście Gdańsku

(uchwała Nr XI/176/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.) obejmujący obszar o powierzchni około 1,22 ha, położony w dzielnicy Osowa, w rejonie ulic Jednorożca, Delfina i Perseusza.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów:  (58)  308 44 51,     (58)  308 44 44.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl oraz na bip.gdansk.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w następującym terminie:

projekt planu

dzień

godzina

Oliwa Górna-Kuźnia Wodna w mieście Gdańsku

28.07.2020 r.

1700

Osowa rejon ulicy Jednorożca i Delfina w mieście Gdańsku

28.07.2020 r.

1800

 w Budynku NSZZ Solidarność, ul. Wały Piastowskie 24 sala AKWEN

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia                   17 sierpnia 2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego


Informacje
Wersja publikacji: 6
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 6 lipca 2020, 10:51
Dokonane modyfikacje: aktualizacja treści
Informacje
Wersja publikacji: 5
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 29 czerwca 2020, 10:20
Dokonane modyfikacje: aktualizacja treści
Informacje
Wersja publikacji: 4
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 29 czerwca 2020, 10:19
Dokonane modyfikacje: aktualizacja treści
Informacje
Wersja publikacji: 3
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 29 czerwca 2020, 08:15
Dokonane modyfikacje: aktualizacja treści
Informacje
Wersja publikacji: 2
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 29 czerwca 2020, 07:40
Dokonane modyfikacje: aktualizacja treści
Informacje
Wersja publikacji: 1
Autor: Agnieszka Siedlecka
Data zmiany: 29 czerwca 2020, 07:40
Dokonane modyfikacje: zmiana stanu - publikacja
Archiwalne obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu

2020

Odwołane wyłożenia projektów planów w marcu
Opublikowano: 12 marca 2020, 10:08
Wyłożenie projektów planów od 2 do 30 marca 2020 roku
Opublikowano: 24 lutego 2020, 11:27
Wyłożenie projektu planu od 3 lutego do 2 marca 2020 roku
Opublikowano: 27 stycznia 2020, 11:12