OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwały nr LXI/1571/23 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1.     

LXI/1571/23 z dnia 27.04.2023 r.

Wrzeszcz Górny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Partyzantów 

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki graficzne  do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określające granice planu, znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronach internetowych www.brg.gda.pl i www.bip.gdansk.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do tego planu:

  • w formie papierowej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, 80-855 Gdańsk

  • ustnie do protokołu
  • online na interaktywnej mapie (tzw. geoankieta), znajdującej się na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany) w zakładce przedmiotowego projektu planu, w kolumnie „szczegóły”
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres email: brg@brg.gda.pl
  • poprzez platformę ePUAP

                         w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.