Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06 maja 2024 r. do 04 czerwca 2024 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w zw. z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów wymienionych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. Maćkowy - rejon ulicy Przemian w mieście Gdańsku (uchwała LIII/1321/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.08.2022 r.)

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 22,35 ha, położony jest w jednostce Maćkowy w rejonie ulicy Przemian. Od wschodu jego granice przebiegają wzdłuż ulicy Starogardzkiej, od południowego - zachodu wzdłuż ulicy Niepołomickiej..

2. Wrzeszcz Górny rejon ulic Jarowej i Krętej w mieście Gdańsku (uchwała XXXIII/850/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.02.2021 r.)

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 16 ha, położony jest we Wrzeszczu Górnym i obejmuje zabudowę przy ulicach Sobieskiego, Jarowej i Krętej oraz zieleń leśną przy ul. Smoluchowskiego.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska, w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

link do dyskusji

Maćkowy - rejon ulicy Przemian w mieście Gdańsku

20.05.2024

17:00

link

Wrzeszcz Górny rejon ulic Jarowej i Krętej w mieście Gdańsku

27.05.2024

17:00

link

  1. Forma i zasady udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO
  4. Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  5. Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w brzmieniu mającym zastosowanie w powyższej sprawie), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska nazwy firmy oraz adresu zamieszkania/siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2024 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska.

 

Wyłożenia archiwalne

2023

Wyłożenie projektu planu od 11 września do 9 października
Opublikowano: 11 września 2023, 07:43

2021

Wyłożenie projektów planów od 15 listopada
Opublikowano: 15 listopada 2021, 08:19
Wyłożenie projektów planów od 2 listopada do 1 grudnia
Opublikowano: 26 października 2021, 07:04
Wyłożenie projektu planu od 4 maja do 1 czerwca 2021 roku
Opublikowano: 27 kwietnia 2021, 07:00
Wyłożenie projektu planu od 1 kwietnia 2021 roku
Opublikowano: 25 marca 2021, 07:13