OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 czerwca 2024 r. do 8 lipca 2024 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w zw. z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów wymienionych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku (uchwała XXXIX/1016/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.09.2021 r.)

Projekt obejmuje obszar o powierzchni 27,92 ha, położony w dzielnicy Osowa w rejonie ulic Barniewickiej, Letniskowej oraz Cerery. Teren częściowo graniczy z Jeziorem Wysockim.

2. Łostowice - rejon Potoku Kowalskiego w mieście Gdańsku (uchwała LVI/1410/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.11.2022 r.)

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 10 ha, położony jest na Łostowicach, pomiędzy ulicami: Świętokrzyską, Karkonoską, Beskidzką, Marii Kureckiej oraz Nową Świętokrzyską i obejmuje tereny w sąsiedztwie Potoku Kowalskiego.

3. Stare Szkoty - rejon ulicy Brzegi w mieście Gdańsku (uchwała L/1256/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.05.2022 r.)

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 1,72 ha, położony jest w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce, na Starych Szkotach wzdłuż ulicy Brzegi na odcinku między ulicami Cienistą i Szkocką.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska, w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku

11.06.2024

17:00

Łostowice - rejon Potoku Kowalskiego w mieście Gdańsku

13.06.2024

17:00

Stare Szkoty - rejon ulicy Brzegi w mieście Gdańsku

18.06.2024

17:00

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusjach publicznych zostaną ogłoszone na stronach internetowych:

w zakładce przedmiotowego planu w dniu 10.06.2024 r. 

Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w brzmieniu mającym zastosowanie w powyższej sprawie), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska nazwy firmy oraz adresu zamieszkania/siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2024 r. 

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska.