OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwały:

L.p. Nr uchwały RMG Nazwa planu

1.

XXIII/607/20 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Śródmieście rejon ulic 3 Maja

i Kurkowej w mieście Gdańsku