OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie odstąpienia od sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwały:

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1.

XVII/366/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego w mieście Gdańsku