OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie odstąpienia od sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwały:

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1.

LVI/1632/18 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Matarnia – Złota Karczma – w rejonie przewidywanej lokalizacji cmentarza w mieście Gdańsku