OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie odstąpienia od sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwał:

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1.

XLVIII/1436/18 z dnia 22.02.2018 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Piecki rejon ulic tzw. Nowej Politechnicznej

2.

XLVIII/1442/18 z dnia 22.02.2018 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szadółki – Lubowidzka II