Rozdział 1 
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Biuro Rozwoju Gdańska, zwane w dalszej części statutu „Biurem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska, działającą w formie jednostki budżetowej. 
 2. Biuro może w swojej działalności używać skrótu „BRG”. 

§ 2

Siedzibą Biura jest miasto Gdańsk.

Rozdział 2 
Przedmiot i zakres działania 

§ 3

 1. Przedmiotem działalności Biura jest wykonywanie zadań Gminy Miasta Gdańska w zakresie: 
  1. kształtowania polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta oraz 
  2. przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz jej prowadzenia.
 2. Biuro realizuje powierzone zadania poprzez prowadzenie prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego oraz rewitalizacji miasta Gdańska, a w szczególności poprzez: 
  1. przygotowywanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz jego zmian; 
  2. przygotowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Gdańska; 
  3. wykonywanie czynności formalno - prawnych związanych ze sporządzaniem, opiniowaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
  4. prowadzenie badań, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego; 
  5. opiniowanie koncepcji, projektów decyzji oraz innych opracowań na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie ich zgodności z kierunkami zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska; 
  6. współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska w zakresie zadań i działań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym; 
  7. dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
  8. analizę wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
  9. prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
  10. przygotowywanie wniosków i opinii do projektów planu województwa oraz planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich, a także innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego o zasięgu wykraczającym poza obszar miasta; 
  11. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem organów i zespołów doradczych Prezydenta Miasta Gdańska w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; 
  12. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi jednostkami planistycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w kraju i za granicą oraz uczestnictwo w krajowych i zagranicznych programach dotyczących urbanistyki, rozwoju miast i obszarów metropolitalnych oraz związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego zapewniającego zrównoważony rozwój; 
  13. gromadzenie danych i informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska;
  14. podejmowanie i prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie wśród mieszkańców miasta Gdańska informacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mających na celu zwiększenie aktywności mieszkańców w procesie planowania przestrzennego; 
  15. podejmowanie działań związanych z wyznaczaniem obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gdańska; 
  16. przygotowanie gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu rewitalizacji; 
  17. koordynowanie procesów rewitalizacyjnych, w tym podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
 3. Biuro obejmuje swoim zakresem działania miasto Gdańsk. Działania studialne lub projektowe Biura mogą obejmować tereny poza granicami miasta, o ile jest to niezbędne ze względu na powiązania funkcjonalno-przestrzenne miasta.
 4. Prezydent Miasta Gdańska może nałożyć na Biuro obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji zadań gminy po zapewnieniu odpowiednich środków na ten cel. 

§ 4

Biuro może zlecać osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wykonywanie niektórych zadań wynikających z zakresu swojego działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozdział 3
Organizacja Biura

§ 5

 1. Biurem kieruje dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdańska. 
 2. Dyrektor realizuje zadania Biura na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdańska i w jego granicach dokonuje czynności prawnych. 
 3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Gdańska.   
 4. Dyrektor Biura ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu. 

§ 6

 1. Szczegółowy regulamin organizacyjny Biura ustala dyrektor. 
 2. Regulamin organizacyjny określa w szczególności: 
  1. strukturę Biura; 
  2. zasady funkcjonowania Biura; 
  3. zakresy działania komórek organizacyjnych w Biurze. 

Rozdział 4
Gospodarka Majątkowa i Finansowa Biura

§ 7

Biuro zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie. 

§ 8

Biuro prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych. 

§ 9

Działalność Biura jest finansowana w całości z budżetu miasta, a dochody odprowadzane są na rachunek budżetu miasta. 

§ 10

 1. Biuro prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o stosowne przepisy prawa. 
 2. Biuro może posiadać własny rachunek bankowy. 

Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad działalnością Biura

§ 11

Nadzór i kontrola nad działalnością Biura prowadzone są przez Prezydenta Miasta Gdańska, który dokonuje również oceny jego działalności. 

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiany postanowień Statutu Biura mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.