Statut Biura


STATUT
BIURA ROZWOJU GDAŃSKA
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Biuro Rozwoju Gdańska, zwane w dalszej części statutu „Biurem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Biuro może w swojej działalności używać skrótu „BRG”.
§ 2
Siedzibą Biura jest miasto Gdańsk.
 
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania

§ 3
1. Przedmiotem działalności Biura jest wykonywanie zadań Gminy Miasta Gdańska w zakresie:
   1) kształtowania polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta oraz
   2) przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz jej prowadzenia.
2. Biuro realizuje powierzone zadania poprzez prowadzenie prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego oraz rewitalizacji miasta Gdańska, a w szczególności poprzez:
   1) przygotowywanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz jego zmian;
   2) przygotowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Gdańska;
   3) wykonywanie czynności formalno - prawnych związanych ze sporządzaniem, opiniowaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
   4) prowadzenie badań, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego;
   5) opiniowanie koncepcji, projektów decyzji oraz innych opracowań na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie ich zgodności z kierunkami zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska;
   6) współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska w zakresie zadań i działań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;
   7) dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
   8) analizę wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
   9) prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
   10) przygotowywanie wniosków i opinii do projektów planu województwa oraz planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich, a także innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego o zasięgu wykraczającym poza obszar miasta;
   11) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem organów i zespołów doradczych Prezydenta Miasta Gdańska w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
   12) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi jednostkami planistycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w kraju i za granicą oraz uczestnictwo w krajowych i zagranicznych programach dotyczących urbanistyki, rozwoju miast i obszarów metropolitalnych oraz związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego zapewniającego zrównoważony rozwój;
   13) gromadzenie danych i informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska;
   14) podejmowanie i prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie wśród mieszkańców miasta Gdańska informacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mających na celu zwiększenie aktywności mieszkańców w procesie planowania przestrzennego;
   15) podejmowanie działań związanych z wyznaczaniem obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gdańska;
   16) przygotowanie gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu rewitalizacji;
   17) koordynowanie procesów rewitalizacyjnych, w tym podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
3. Biuro obejmuje swoim zakresem działania miasto Gdańsk. Działania studialne lub projektowe Biura mogą obejmować tereny poza granicami miasta, o ile jest to niezbędne ze względu na powiązania funkcjonalno-przestrzenne miasta.
4. Prezydent Miasta Gdańska może nałożyć na Biuro obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji zadań gminy po zapewnieniu odpowiednich środków na ten cel.
§ 4
Biuro może zlecać osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wykonywanie niektórych zadań wynikających z zakresu swojego działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Rozdział 3
Organizacja Biura

§ 5
1. Biurem kieruje dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdańska.
2. Dyrektor realizuje zadania Biura na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdańska i w jego granicach dokonuje czynności prawnych.
3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Gdańska.  
4. Dyrektor Biura ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu.
§ 6
1. Szczegółowy regulamin organizacyjny Biura ustala dyrektor.
2. Regulamin organizacyjny określa w szczególności:
   1) strukturę Biura;
   2) zasady funkcjonowania Biura;
   3) zakresy działania komórek organizacyjnych w Biurze.
 
Rozdział 4
Gospodarka Majątkowa i Finansowa Biura

§ 7
Biuro zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
§ 8
Biuro prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.
§ 9
Działalność Biura jest finansowana w całości z budżetu miasta, a dochody odprowadzane są na rachunek budżetu miasta.
§ 10
1. Biuro prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o stosowne przepisy prawa.
2. Biuro może posiadać własny rachunek bankowy.
 
Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad działalnością Biura

§ 11
Nadzór i kontrola nad działalnością Biura prowadzone są przez Prezydenta Miasta Gdańska, który dokonuje również oceny jego działalności.
 
Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 12
Zmiany postanowień Statutu Biura mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Zarzadzenie nr 1256/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31-08-2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska (384kB) pdf

Zarzadzenie nr 1257/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31-08-2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska (472kB) pdf
Wytworzył: Barbara Pujdak (1 sierpnia 2000)
Opublikował: Tomasz Kucisz (22 lipca 2010, 09:25:12)

Ostatnia zmiana: Marek Miedziński (24 sierpnia 2016, 14:26:48)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6680

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij