OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
w dniach od 29 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.
 
w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,
ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1.     Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego w mieście Gdańsku

(uchwała Nr XXIX/780/16 RMG z dnia 29.09.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,21 ha położony w dzielnicy Matemblewo przy ulicy Jana Karskiego.

2.     Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku
(uchwała Nr L/1122/14 RMG z dnia 27.03.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu, zmieniona uchwałą Nr XXII/606/16 RMG z dnia 28.04.2016 r.)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 23,83 ha, ograniczony: od północy – ulicą Nadwodną i terenami zabudowy mieszkaniowej; od wschodu – Aleją Grunwaldzką; od południa – terenami osiedla mieszkaniowego (w budowie) i terenami Telewizji Polskiej; od zachodu – ulicą Józefa Czyżewskiego.

3.     Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XV/404/15 RMG z dnia 29.10.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 2,8 ha, ograniczony : od północy – zespołem zabudowy jednorodzinnej oraz terenem dawnego parku podworskiego; od wschodu – ulicą Niepołomicką; od południa – niezabudowanymi terenami inwestycyjnymi; od zachodu – ulicą Wielkopolską.

4.     Ujeścisko – ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXXIX/1088/17 RMG z dnia 29.05.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,66 ha, pomiędzy terenem kościoła  pw Św. Ojca Pio przy ulicy Przemyskiej, a ulicą Wadowicką.

5.     Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXIX/774/16 RMG z dnia 29.09.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 39,4 ha, ograniczony: od północy – lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; od wschodu – terenami prywatnymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową i zielenią chronioną; od południa – Pomorską Koleją Metropolitalną; od zachodu – terenem dawnej bazy magazynowo – paliwowej. 

6.     Wyspa Sobieszewska rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XLI/1125/17 RMG z dnia 29.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 488,68 ha, ograniczony: od północy – Kanałem Młynówka; od południa – ulicą Przegalińską; od wschodu – ulicą Klimatyczną; od zachodu – terenami rolnymi.
Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu dzień godzina
Ujeścisko – ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej 07.12.201717:00
Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu12.12.201717:00
Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego14.12.201717:00
Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego19.12.201717:00
Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej 20.12.201717:00
Wyspa Sobieszewska rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską20.12.201717:00
 
 
w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016, poz. 353 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Wytworzył: Dariusz Marciniak (21 listopada 2017)
Opublikował: Marek Miedziński (21 listopada 2017, 10:21:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij