OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
w dniach od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
 
w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,
ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
 
1.     Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary
(uchwała Nr XVIII/530/16 RMG z dnia 28.01.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,28 ha, ograniczony: od północy – ulicą Świętojańską, od zachodu – działką nr 52 obręb 89; od wschodu – ulicą Szklary; od południa – ulicą Szeroką.
 
2.     Stare Miasto rejon ulicy Sierocej
(uchwała Nr XXVI/681/16 RMG z dnia 30.06.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 1,22 ha położony pomiędzy ulicą Sierocą, placem Obrońców Poczty Polskiej, przedłużeniem ulicy Krosna oraz północno – zachodnią granicą działki nr 359/3 obręb 90.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania na środowisko
 
3.     Jasień – rejon Potoku Siedlickiego
(uchwała Nr VIII/169/15 RMG z dnia 26.03.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
Obejmujący obszar o powierzchni ok. 22,5 ha, ograniczony: od północy – doliną Potoku Siedlickiego oraz terenami osiedli mieszkaniowych przy ulicy Morenowe Wzgórze; od wschodu – terenami ogrodów działkowych „Jar”; od południa – terenami zabudowy jednorodzinnej przy ulicach Kraśnięta, Damroki, terenem szkoły przy ulicy Stolema, terenami zabudowy jednorodzinnej przy ulicach Włóczników, Łowców, Jasieńskiej i Kuszników; od zachodu – terenami zabudowy wielorodzinnej przy ulicach Zwierzynieckiej, Jasieńskiej i Świstaka.
 
Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl
 
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:
 
Projekt planuDzieńGodzina
Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary 04.07.201717:00
Jasień – rejon Potoku Siedlickiego 06.07.201717:00
Stare Miasto rejon ulicy Sierocej11.07.201717:00

 w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 353 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że z przyczyn formalno – prawnych, zapowiadane w dniach 30.06.2017 r. - 31.07.2017 r. wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary

zostało odwołane i przesunięte na późniejszy termin. Jednocześnie odwołana zostaje dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu planu, która miała się odbyć w dniu 4 lipca 2017 r.
Ogłoszenie o nowym terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej nad jego ustaleniami ukaże się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej „Trójmiasto”.
Wytworzył: Dariusz Marciniak (3 kwietnia 2017)
Opublikował: Marek Miedziński (3 kwietnia 2017, 08:53:47)

Ostatnia zmiana: Marek Miedziński (3 lipca 2017, 08:48:27)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 290

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij