OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
w dniach od 31 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
 
w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,
ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
 
1.     Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXXVII/990/17 RMG z dnia 30.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami Św. Ducha, Mydlarską, Mokrą i zapleczem zabudowy ulicy Mariackiej.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania na środowisko
 
2.     Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XVIII/530/16 RMG z dnia 28.01.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni 0,28 ha, ograniczony: od północy – ulicą Świętojańską; od wschodu – ulicą Szklary; od południa – ulicą Szeroką; od zachodu – działką nr 52 obręb 89.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania na środowisko
 
3.     Dolne Miasto rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XIX/777/16 RMG z dnia 29.09.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 2,45 ha, ograniczony : od północy – zabudową przy ulicy Królikarnia; od wschodu – przebiegiem planowanej ulicy Reduta Miś; od południa – zabudową dawnej Królewskiej Fabryki Karabinów; od zachodu – ulicą Łąkową.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania na środowisko
 
4.     Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXXVII/992/17 RMG z dnia 30.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,16 ha, położony w Brętowie w sąsiedztwie ulicy Słowackiego.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania na środowisko
 
5.     Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXXV/951/17 RMG z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,47 ha, ograniczony: od południa – ulicą Porębskiego; od wschodu – ulicą Wieżycką; od północy i zachodu – terenami nieurządzonymi. 

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania na środowisko
 
6.     Matarnia rejon ulicy Jesiennej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXXVIII/1016/17 RMG z dnia 25.04.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 1 ha, ograniczony: od zachodu – terenami usługowymi; od południowego wschodu – ulicą Jesienną.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania na środowisko
 
7.     Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXX/812/16 RMG z dnia 27.10.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu, zmieniona uchwałą Nr XXXIX/1089/17 RMG z dnia 25.05.2017 r.)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 1,72 ha, położony przy ulicy Osiedlowej.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania na środowisko
 
8.     Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXXIII/904/16 RMG z dnia 12.01.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 4,82 ha, ograniczony: od północnego wschodu i północnego zachodu projektowaną ulicą tzw. Nową Azymutalną; od południowego wschodu – ulicą Azymutalną; od południowego zachodu – terenem Bałtyckiego Centrum Biznesu.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania na środowisko
 
9.     Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XXXVII/989/17 RMG z dnia 30.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 12,28 ha, ograniczony: od północy – ulicą Łowicką; od wschodu – ulicą Przełom; od południa – terenami, na których występuje zabudowa mieszkaniowa przy ulicy Przełom; od zachodu – ogrodami działkowymi i wodami Martwej Wisły.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania na środowisko
 
Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu dzień godzina
Matarnia rejon ulicy Jesiennej 14.11.201717:00
Dolne Miasto rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś14.11.201717:00
Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II 16.11.201717:00
Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej 16.11.201717:00
Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II20.11.201717:00
Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II20.11.201717:00
Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej 22.11.201717:00
Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary22.11.201717:00
Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego 27.11.201717:00

 
w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016, poz. 353 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Wytworzył: Dariusz Marciniak (31 października 2017)
Opublikował: Marek Miedziński (31 października 2017, 08:10:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij